Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Matrixx en bezoekers van al haar evenementen.

 • Legitimatie verplicht.
 • Minimumleeftijd 18 jaar, tenzij anders vermeld.
 • Doorverkopen van tickets is verboden. Wanneer het vermoeden bestaat dat hier misbruik van gemaakt wordt, kunnen tickets mogelijk zonder kennisgeving en/of restitutie geannuleerd en geblokkeerd worden.
 • Ervaart u problemen bij het aanschaffen van een ticket? Neem dan contact op met info@matrixx.nl, de Paylogic Customerservice of het ODR contactpunt
 • Matrixx voert een zero-tolerance-beleid op het gebied van drugs, wapens, agressie, bedreiging, samenscholing, ongewenste intimiteiten, discriminatie, racisme en dronkenschap.
 • Het is voor een ieder verboden om binnen te roken. Overtreding kan leiden tot uitzetting van het festival.
 • E-Sigaretten / Vaporizers zijn alleen toegestaan in combinatie met onaangebroken navullingen. Reeds gebruikte vullingen mogen dus níet mee naar binnen.
 • Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement gefouilleerd worden. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden.
 • Indien hiertoe aanleiding is, behoudt de organisatie het recht om kopieën te maken van het legitimatiebewijs. Deze worden uitsluitend gebruikt als borg en na afloop vernietigd.
 • Kleding: alles mag, mits er geen racistische uitingen op staan. Voetbal (club)kleding en motorjacks zijn verboden. Bezoekers die dit verbod negeren kunnen de toegang geweigerd worden.
 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur (kleine digitale- of wegwerpcamera’s mits in een gesloten verpakking zijn wel toegestaan, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, glaswerk, blik, spuitbussen, vuurwerk, dieren, zonnebrand, paraplu's, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Een selfie stick is NIET toegestaan.
 • Medicijnen zijn toegestaan op vertoon van een doktersbriefje of een medisch paspoort. Indien medicatie gekoeld bewaard dient te worden kan de bezoeker terecht bij de EHBO post. Rolstoelen en krukken zijn altijd toegestaan.
 • Zwemmen is te allen tijde verboden. Het betreden van het water kan leiden tot verwijdering van het terrein.
 • De organisatie kan personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de plaats van het evenement.
 • Het is niet toegestaan het evenement te verlaten en wederom te betreden. In- en uitlopen is dus niet mogelijk.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. het personeel en de beveiliging.
 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor het verlies van goederen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor afzeggingen van artiesten, ontstaan uit overmacht zoals ziekte, tijdens haar evenementen.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 • Parkeer uitsluitend op de aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd worden weggesleept.
 • Munten zijn alleen te gebruiken tijdens de openingstijden van het desbetreffende evenement en niet inwisselbaar voor geld.
 • Het is verboden eigendommen van de organisatie of het evenement mee naar buiten te nemen.

Verder zijn alle geschreven en ongeschreven regels van toepassing

Voor meer informatie kun je contact opnemen met info@matrixx.nl.


English: General conditions Matrixx & Matrixx Events

These condition apply to all events by Matrixx & Matrixx Events.

 • ID is mandatory.
 • Minimum age is 18 years, unless mentioned otherwise.
 • It is prohibited to resell tickets. If abuse is suspected, tickets can be cancelled and blocked, without giving notice or restitution.
 • Experiencing trouble purchasing a ticket? Please contact info@matrixx.nl, the Paylogic Customerservice or the ODR contactpoint
 • The organization complies with a zero tolerance policy to drugs, weapons, aggression, threat, assembling, harassment, discrimination, racism and drunkenness.
 • It's not allowed to smoke indoors. Not following this rule can lead to removal of the event grounds.
 • E-Cigarettes / Vaporizers are only allowed in combination with a new refill. Used fillings are not allowed.
 • Visitors can be searched prior and during the event. Those who refuse can be denied access. 
 • In the event that occasion is given for, the organization preserves the right to make copies of ID cards. After the event all copies will be destroyed.
 • Clothing: everything is allowed, except for racial expressions, soccer (club)shirts and motor jackets. Visitors, who don't comply with this rule, can be refused entrance.
 • It's not allowed to bring the following items to event venue: professional photo, video or other recording devices (small digital or disposable cameras are permitted), (alcoholic) drinks, food, drugs, glass, tin-plate cans, spray cans, fireworks, animals, suntan oil, umbrellas, plastic bottles, weapons and other dangerous objects. A selfie stick is NOT allowed.
 • Medication is allowed by showing a doctor's certificate or medical passport. Incase medication must be maintained refrigerated visitors will be redirected to the first-aid station. Wheelchairs and crutches are always allowed. 
 • Swimming is strictly forbidden at all times. Entering the water can lead to removal of the venue.
 • The organization has the right to refuse or remove visitors who misbehave.
 • It is not permitted to leave the event and re-enter. Walking in and out is thus not possible.
 • All visitors have to follow rules and/or orders by staff and security crew.
 • Entering the venue and being a part of the event is at own risk.
 • The organization is not responsible for any damage or injuries caused to visitors or their belongings. Also, the organization is not accountable for the loss belongings.
 • The organization is not responsilbe for any cancellations by artists, out of their power like illness.
 • During the event photo and video will be captured. By entering the venue, all visitors implicitly give permission to use, duplicate, publish and exploit these video and photo recordings.
 • Only park your car at the designated locations. Cars parked elsewhere can be towed at own risk and costs.
 • Coins and tokens are only valid during the opening hours of the concerning event and not refundable for money.
 • It is forbidden to take any possessions of the organization or event outside of the venue.
 • Furthermore all written and unwritten rules apply.

 

For more info, please e-mail info@matrixx.nl

Algemene voorwaarden // Disclaimer